رونق فعالیت­‌های ساختمانی و ساخت و ساز در تیر ماه

رونق فعالیت­‌های ساختمانی و ساخت و ساز در تیر ماه
تهران-مجله خبری راه و ساختمان- آمارهای به دست آمده در تیرماه ۱۴۰۲ در حوزه ساختمان نشان می‌دهد شاخص کل در تیر ماه با رقم (۵۳.۲۶)، طبق پیش بینی ماه گذشته، با افزایش جزئی نسبت به خرداد ماه (۵۱.۱۲)، نمایانگر وضعیت رونق فعالیت­های ساختمان و ساخت و ساز در تیر ماه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85187023/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85187023/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87