رویش جوانه توسعه راه‌های کشور با کلنگ‌زنی قطعه سوم آزادراه تهران- شمال

رویش جوانه توسعه راه‌های کشور با کلنگ‌زنی قطعه سوم آزادراه تهران- شمال
نوشهر- مجله خبری راه و ساختمان- همزمان با افتتاح قطعه دوم آزادراه تهران – شمال فردا پنجشنبه قطعه سوم این محور آزادراهی کشور با دستان جهادی رئیس جمهور دولت مردمی سیزدهم کلنگ زنی می شود که در واقع فصل امید بهره برداری این محور ملی با هدف پاسخگویی به مطالبات دیرینه مردم را گشوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85160594/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85160594/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86