ریزش قیمت مسکن به فردیس رسید/ بازار راکد و بدون‌ مشتری

ریزش قیمت مسکن به فردیس رسید/ بازار راکد و بدون‌ مشتری
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- ریزش قیمت‌ها در بازار مسکن این بار به فردیس در استان البرز رسید و در حالی که آمارها نشان‌دهنده کاهش قیمت در این شهر است، اما بازار در رکود کامل است و خریدار چندانی نیز وجود ندارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143882/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85143882/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C