زائرانی که بلیت ندارند به فرودگاه نجف و بغداد مراجعه نکنند

زائرانی که بلیت ندارند به فرودگاه نجف و بغداد مراجعه نکنند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از مسافران درخواست می‌شود، تنها در صورت داشتن بلیت بازگشت به کشور، به فرودگاه‌های نجف و بغداد مراجعه کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222910/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85222910/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF