زائران اربعین ۵ ساعت پیش از پرواز در فرودگاه‌های عراق حاضر شوند

زائران اربعین ۵ ساعت پیش از پرواز در فرودگاه‌های عراق حاضر شوند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواپیمایی در اطلاعیه‌ای جدید اعلام‌کرد که با توجه به انجام دو مرحله بازرسی (خودرو و مسافر) و صف‌های طویل ایجاد شده در مسیر حضور مسافران برای پروازهای برگشت از فرودگاه‌های نجف و بغداد، حضور مسافران پنج ساعت قبل از پرواز الزامی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203738/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85203738/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF