زمین رایگان به صنایع و کارخانه‌ها واگذاری می‌شود

زمین رایگان به صنایع و کارخانه‌ها واگذاری می‌شود
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: یکی از نیازها و ظرفیت‌های جدید «صنعت شهر»هاست که در قالب آن‌ها زمین رایگان در اختیار صنایع و کارخانه‌ها قرار می‌گیرد تا برای کارکنان خود خانه بسازند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140826/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85140826/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF