زمین مورد نیاز برای احداث ۳۲ هزار واحد مسکن در استان اردبیل تامین شد

زمین مورد نیاز برای احداث ۳۲ هزار واحد مسکن در استان اردبیل تامین شد
اردبیل – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از تامین زمین برای احداث ۳۲ هزار و ۳۴۰ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در ۱۵ شهر این استان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85169880/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%B3%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85169880/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%B3%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86