ساخت بیمارستان ۴۵۰ تخت خوابی رازی تهران آغاز شد

ساخت بیمارستان ۴۵۰ تخت خوابی رازی تهران آغاز شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزارت راه و شهرسازی از آغاز ساخت بیمارستان ۴۵۰ تخت خوابی رازی تهران با انتخاب پیمانکار و با هزینه ۳۱۸ میلیارد تومان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229814/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85229814/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF