ساخت ۶۱۰۰ کیلومتر بزرگراه در کشور

ساخت ۶۱۰۰ کیلومتر بزرگراه در کشور
زاهدان- مجله خبری راه و ساختمان-معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: اکنون ۶۱۰۰ کیلومتر مسیر بزرگراهی در کشور در دست ساخت است و بیشترین طول این بزرگراه ها در سیستان و بلوچستان اجرا می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139594/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B6%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85139594/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B6%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1