سامانه خودکار توصیه‌های هواشناسی کشاورزی شالیکاری رونمایی شد

سامانه خودکار توصیه‌های هواشناسی کشاورزی شالیکاری رونمایی شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سامانه خودکار توصیه‌های هواشناسی کشاورزی شالیکاری به گونه ای طراحی شده که در ابتدای دوره تولید برنج در همه مراحل کاشت تا برداشت دسته بندی شده است و شرایط جوی اثرگذار بر هر مرحله به صورت آستانه‌هایی برای کمیت‌های جوی دما، بارش و باد برای هر مرحله تعیین شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85150765/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85150765/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF