ستاد ارتباطات مردمی وزارت راه و شهرسازی برتر شد

ستاد ارتباطات مردمی وزارت راه و شهرسازی برتر شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی گفت:ستاد ارتباطات مردمی این وزارتخانه توانسته در دور نخست سفرهای استانی رییس‌جمهوری و همچنین در ۱۳ سفر دور دوم، رتبه برتر و نخست را کسب کرده و بدرخشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85393202/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF