سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تعیین شد

سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تعیین شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- با حکم وزیر راه و شهرسازی، «رضا نخجوانی» به عنوان سرپرست شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران منصوب شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85166847/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85166847/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF