سرپرست گروه هتل‌های هما منصوب شد

پیش از این «ابراهیم کاظمی» عهده‌دار این مسوولیت و سرپرست گروه هتل‌های هما بود.منبعبه گزارش مجله خبری راه و ساختمان، «عباس شیریان»، ریاست هیئت مدیره گروه هتل‌های هما با حفظ سمت به عنوان سرپرست گروه هتل‌های هما از سوی اعضای هیات مدیره انتخاب و معرفی شد.