سرگردانی مسافران هواپیمایی آتا در فرودگاه نجف

سرگردانی مسافران هواپیمایی آتا در فرودگاه نجف
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مسافران پرواز ۶۶۳۶ هواپیمایی آتا از مبدا نجف به تهران در شب اربعین مجبور به تحمل ساعت‌ها انتظار در فرودگاه نجف برای بازگشت به تهران شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221543/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81منبع: https://www.irna.ir/news/85221543/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81