سفر با اعمال شاقه/ پله‌نشینی با بلیت لاکچری

سفر با اعمال شاقه/ پله‌نشینی با بلیت لاکچری
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- اتوبوس نبود، ولوله مسافر، دیگر با شرایط این مدل سفر کنار آمدم، روی پله وسط اتوبوس، بدون پشتی، کرایه گران، بدون خدمات حتی یک بطری آب، جای تاریک با پرده کشیده بدون منظره بیرون. به این می‌گویند پله‌نشینی؛ سفر با اعمال شاقه.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210365/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85210365/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C