سنجش برخط میزان رضایتمندی مسافران پروازهای «هما»

سنجش برخط میزان رضایتمندی مسافران پروازهای «هما»
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) گفت:‌ سطح رضایتمندی مسافران پروازهای هما از طریق پرسشنامه برخط ارزیابی می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445520/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7

  همکاری ایران و ارمنستان برای ساخت پل اتومبیل‌رو «نوردوز- آگاراک»