سیاست‌های اشتباه در محدوده‌گذاری شهرها سبب افزایش تراکم شد

سیاست‌های اشتباه در محدوده‌گذاری شهرها سبب افزایش تراکم شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیر مرکز مطالعات معماری و شهرسازی اسلامی گفت: ایجاد محدوده‌ گذاری برای شهرها تنها باعث افزایش تراکم و ارتفاع شهرها شده است اما با افزایش جمعیت و امکان افقی سازی می‌توان محدوده شهری را گسترش و زمین بیشتری در اختیار مردم قرار داد که تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده‌ است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85144352/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF

  منابع معدنی دریای خزر مورد اکتشاف قرار می گیرد