شبکه راداری هواشناسی در کشور هنوز کامل نیست

شبکه راداری هواشناسی در کشور هنوز کامل نیست
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به طوفان ۱۸ خرداد تهران، گفت: برای پیش بینی پدیده‌هایی از این دست وجود رادار هواشناسی الزامی است، اما هنوز شبکه راداری هواشناسی در کشور کامل نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137632/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85137632/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA