شرایط نامساعد آب و هوا برخی پروازهای فرودگاه مهرآباد را لغو کرد

شرایط نامساعد آب و هوا برخی پروازهای فرودگاه مهرآباد را لغو کرد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – با اعلام فرودگاه مهرآباد، مسافران به‌دلیل شرایط نامساعد آب و هوا و لغو برخی پروازها، پیش از عزیمت به‌ فرودگاه از طریق تماس با شماره تلفن ۱۹۹ یا ۰۲۱۶۱۰۲۱و ۴۴۶۶۵۵۱۹ و مراجعه به سایت www. mahrabadairport.ir آخرین وضعیت پرواز خود را کنترل کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85365707/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85365707/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF