شرکت‌های هواپیمایی اضافه دریافت بلیت نجف را به زائران عودت دهند

شرکت‌های هواپیمایی اضافه دریافت بلیت نجف را به زائران عودت دهند
تهران-مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی با اشاره به گزارش مسافران نجف درباره خرید بلیت‌های گران‌تر از نرخ مصوب، گفت: شرکت‌های هواپیمایی اضافه دریافت بلیت نجف را به زائران عودت دهند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209758/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85209758/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF