شرکت‌ بومی خراسان جنوبی در مرحله خرید هواپیما است


بیرجند – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر شرکت بومی در مرحله خرید هواپیماست و در مراحل پایانی کار قرار دارد تا به‌زودی شاهد افزایش پروازهای استان باشیم.منبع

  اولین جشنواره عکس معدن فراخوان داد