شناسایی بیش از ۱۱۰ هزار خانه لوکس برای دریافت مالیات

شناسایی بیش از ۱۱۰ هزار خانه لوکس برای دریافت مالیات
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- دیوان محاسبات کشور از شناسایی بیش از ۱۱۰ هزار ملک گرانقیمت که مشمول اخذ مالیات شناخته شده‌اند، خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204361/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85204361/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA