شناسایی مخاطرات ناشی از گرمایش جهانی موضوع اصلی کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم

شناسایی مخاطرات ناشی از گرمایش جهانی موضوع اصلی کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور از برگزاری هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم در تهران با موضوع شناسایی مخاطرات ناشی از گرمایش جهانی و تغییر اقلیم و ارائه راهکارهای سازگاری با آن خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85288548/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85288548/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C