شهرک تخصصی- اقامتی اربعین ایجاد می‌شود

شهرک تخصصی- اقامتی اربعین ایجاد می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- شورای عالی معماری و شهرسازی ایران با ایجاد شهرک تخصصی- اقامتی اربعین موافقت کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85179773/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85179773/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF