صدور ۲۲۶ هزار پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده در دولت سیزدهم

صدور ۲۲۶ هزار پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده در دولت سیزدهم
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مردمی‌سازی، رویکرد اصلی دولت در توسعه بازسازی بافت‌های فرسوده است که به این منظور مشوق‌هایی برای سازندگان تعریف شده تا ورود آنان به این بخش به‌صرفه و اقتصادی باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85396527/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B2%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85