صنعت هوانوردی، حمل‌ونقل دریایی و توافق‌های ترانزیتی در دستور کار سفر مسکو

صنعت هوانوردی، حمل‌ونقل دریایی و توافق‌های ترانزیتی در دستور کار سفر مسکو
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی گفت: پیگیری آخرین وضعیت توافق‌های ترانزیتی، کریدور شمال جنوب، پروژه رشت آستارا، مسائل مربوط به صنعت هوایی و توافق‌های حمل‌ونقل دریایی در سفر به روسیه در دستور کار است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85314827/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85314827/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1