ضرب الاجل معاون استاندار مازندران برای بازسازی کمربندی جنوبی بابل

ضرب الاجل معاون استاندار مازندران برای بازسازی کمربندی جنوبی بابل
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: ضرب الاجل ۲ ماهه برای بازسازی و همچنین نصب روشنایی در کمربندی بابل باهدف کاهش سوانح رانندگی تعیین می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85175720/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85175720/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C