ضرورت برقراری پروازهای مستقیم تهران-مینسک

ضرورت برقراری پروازهای مستقیم تهران-مینسک
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس اتاق بازرگانی تهران که میزبان رئیس اتاق بازرگانی و صنعت مینسک بود، دو پیشنهاد برای توسعه مراودات ارائه کرد که پیگیری برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور و ایجاد کمیته مشترک میان اتاق تهران و اتاق مینسک از جمله این پیشنهادات بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85260607/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%DA%A9منبع: https://www.irna.ir/news/85260607/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%DA%A9