ضرورت تشکیل کارگروه اجرای طرح آب خاکستری در پروژه صنعت شهرها

ضرورت تشکیل کارگروه اجرای طرح آب خاکستری در پروژه صنعت شهرها
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر ضرورت تسریع برای تشکیل کارگروه اجرای طرح آب خاکستری در پروژه صنعت‌شهرها تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231889/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85231889/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7