ضرورت مشارکت دستگاه‌های متولی در توسعه سواحل جنوبی 

ضرورت مشارکت دستگاه‌های متولی در توسعه سواحل جنوبی 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید بر لزوم همکاری تمامی دستگاه‌های متولی برای تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای سواحل جنوبی کشور تأکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85199475/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85199475/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C