طرح‌ تشویقی ۱۹ گانه بازآفرینی شهری، ویترین خدمات دولت

طرح‌ تشویقی ۱۹ گانه بازآفرینی شهری، ویترین خدمات دولت
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن شهری در بافت های فرسوده ارمغان طرح های تشویقی ۱۹ گانه دولت با هدف تسهیل در خانه دار شدن اقشار مردم و همچنین افزایش رفاه اجتماعی در مناطق کمتر برخوردار شهری کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85307178/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DB%B1%DB%B9-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85307178/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DB%B1%DB%B9-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA