طرح جامع حمل‌ونقل ضرورتی برای بهینه‌سازی ناوگان باری و مسافری

طرح جامع حمل‌ونقل ضرورتی برای بهینه‌سازی ناوگان باری و مسافری
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون حمل‌‏ونقل وزیر راه و شهرسازی طرح جامع حمل‌ونقل را ضرورتی برای بهینه‌سازی ناوگان و ارتقای پایداری حوزه حمل‌ونقل کشور دانست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183411/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85183411/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C