طرح جامع شهر تربت جام در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد 

طرح جامع شهر تربت جام در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد 
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن تصویب طرح جامع شهر تربت جام، برخی اصلاحات را برای اعمال در اسناد طرح اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85182349/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85182349/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF