طرح ملی مسکن بندرعباس، بزرگ‌ترین پروژه یکپارچه کشور

طرح ملی مسکن بندرعباس، بزرگ‌ترین پروژه یکپارچه کشور
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – بنا به گفته استاندار هرمزگان، طرح ملی مسکن بندرعباس، بزرگترین پروژه یکپارچه کشور به شمار می‌رود که ظهر امروز عملیات اجرایی آن در قالب ۱۵ هزار مسکن آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85190664/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85190664/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1