طلسم ۵۰ ساله راه ارتباطی سه بخش بابل شکسته شد

طلسم ۵۰ ساله راه ارتباطی سه بخش بابل شکسته شد
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – مشکل تردد ۵۰ ساله سه بخش بندپی شرقی و بندپی غربی به بخش بابل‌کنار و از طرف دیگر به جاده شیرگاه و فیروزکوه، با سرمایه گذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد ریالی دولت سیزدهم برای احداث یک پل برطرف شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222590/%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%85-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85222590/%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%85-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF