طوفان حاره‌ای «بی‌پارجوی» به آب‌های دریای عمان نزدیک شد

طوفان حاره‌ای «بی‌پارجوی» به آب‌های دریای عمان نزدیک شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- طوفان حاره ای «بی‌پارجوی» که ۱۶ خرداد در شمال اقیانوس هند تشکیل شد، با ادامه حرکت به سمت شمال به مدار ۱۸ درجه عرض شمالی رسید که به معنای نزدیک شدن به آب‌های دریای عمان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137034/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85137034/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF