ظرفیت جابجایی راه‌آهن خواف –هرات ۶ میلیون تن‌بار در سال است

ظرفیت جابجایی راه‌آهن خواف –هرات ۶ میلیون تن‌بار در سال است
مشهد-مجله خبری راه و ساختمان-معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: راه آهن خواف – هرات ظرفیت جابجایی ۶ میلیون تن بار را در سال دارد که موجب افزایش صادرات این استان به کشور افغانستان می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85166896/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85166896/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA