ظرفیت مجریان ذیصلاح در طرح نهضت ملی مسکن خوزستان استفاده شود

ظرفیت مجریان ذیصلاح در طرح نهضت ملی مسکن خوزستان استفاده شود
اهواز- مجله خبری راه و ساختمان- رییس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان خواستار ورود مجریان ذی‌صلاح به طرح نهضت ملی مسکن در استان شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146884/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B0%DB%8C%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85146884/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B0%DB%8C%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF