عرضه پلکانی بلیت پروازهای اربعینِ ایران ایر

عرضه پلکانی بلیت پروازهای اربعینِ ایران ایر
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواپیمایی جمهوری اسلامی از عرضه پلکانی بلیت‌های اربعین خبر داد و اعلام ‌کرد: پروازها در طول روز در ساعات مختلف عرضه می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202025/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85202025/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1