علت تعطیلی تعاونی‌های روستایی چیست؟

علت تعطیلی تعاونی‌های روستایی چیست؟
تهران_ مجله خبری راه و ساختمان_ معاون تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در کشور جنگ میان سیستم اقتصادی سرمایه‌داری و تعاونی وجود دارد گفت: تعطیلی تعاونی‌های روستایی نتیجه این جنگ است و متاسفانه برخی از دولت‌های گذشته نیز در این راه همکاری کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235077/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA