علت عمده تاخیر درپروازهای اربعین امسال چه بود؟

علت عمده تاخیر درپروازهای اربعین امسال چه بود؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: کمبود نیروی انسانی ارائه دهنده خدمات هندلینگ در فرودگاه‌ها به ویژه فرودگاه امام (ره) و عدم هماهنگی در فرایند سوختگیری هواپیماها از علل اصلی تاخیرها است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85218680/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85218680/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF