عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن/ سهم ۹۸ درصدی بانک مسکن

عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن/ سهم ۹۸ درصدی بانک مسکن
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- آمارهای جدید بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن نشان می‌دهد به جز بانک مسکن، عملکرد سایر بانک‌ها در اعطای تسهیلات به نهضت ملی مسکن صفر یا نزدیک به صفر بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85227971/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B9%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85227971/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B9%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C