عملیات اجرایی راه آهن خراسان جنوبی با حضور رئیس جمهور آغاز شد + فیلم

عملیات اجرایی راه آهن خراسان جنوبی با حضور رئیس جمهور آغاز شد + فیلم
بیرجند – مجله خبری راه و ساختمان – عملیات زیرسازی راه آهن زاهدان – زابل – بیرجند – مشهد حد فاصل نهبندان – بیرجند – قاین – یونسی با حضور رئیس جمهور در این استان آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220945/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85220945/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF