عملیات پروازی در فرودگاه مهرآباد از سر گرفته شد

عملیات پروازی در فرودگاه مهرآباد از سر گرفته شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- محدودیت های پروازی فرودگاه مهرآباد تعلیق و عملیات پروازی در این فرودگاه آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85444728/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

  جلوگیری از فرار مالیاتی از نقاط قوت بودجه است