فرآیند تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن از دهه فجر امسال آغاز می‌شود

فرآیند تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن از دهه فجر امسال آغاز می‌شود
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با افتتاح متروی پرند مردم منطقه از حمل و نقل ایمن، ارزان و باکیفیت برخودار شدند، گفت: دهه فجر امسال فرآیند تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85307811/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85307811/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF