فرماندار : ۱۰ باب مدرسه به سرانه آموزشی رباط کریم اضافه شد

فرماندار : ۱۰ باب مدرسه به سرانه آموزشی رباط کریم اضافه شد
رباط کریم – مجله خبری راه و ساختمان – فرماندار شهرستان رباط کریم گفت: همزمان با اول مهر ماه ۱۰ مدرسه در شهرستان رباط کریم افتتاح به بهره برداری رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237173/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85237173/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF