فهرست جدید خانه های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قادر می‌گیرد

فهرست جدید خانه های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قادر می‌گیرد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- نشست مشترک سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی با موضوع خانه‌های خالی با تاکید بر پیگیری فرآیند اخذ مالیات از واحد مسکونی خالی شناسایی شده برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85132595/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85132595/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF