فهرست دفاتر فروش آنلاین پروازهای اربعین اعلام شد

فهرست دفاتر فروش آنلاین پروازهای اربعین اعلام شد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – فهرست دفاتر فروش آنلاینی که به دلیل رعایت الزامات سازمان هواپیمایی کشوری، برای فروش پروازهای اربعین با نرخ مصوب انتخاب شده بودند، منتشر شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85201412/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF