فیلم| صنعتی‌سازی راهکاری برای مقابله با کمبود مسکن در مازندران

فیلم| صنعتی‌سازی راهکاری برای مقابله با کمبود مسکن در مازندران
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – ارسلان مالکی معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه انبوه‌سازی بدون صنعتی‌سازی، امکان‌پذیر نیست، گفت: صنعتی‌سازی تنها راهبرد و راهکار برای مقابله با معضل کمبود مسکن در مازندران است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85175977/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85175977/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86