قرارداد تسهیلات خودمالکی ۱۰۰ هزار و ۹۶۵ واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد 

قرارداد تسهیلات خودمالکی ۱۰۰ هزار و ۹۶۵ واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل بانک مسکن از انعقاد قرارداد تسهیلات خودمالکی یکصد هزار و ۹۶۵ واحد نهضت ملی مسکن در این بانک خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85371701/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B9%DB%B6%DB%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85371701/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B9%DB%B6%DB%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF